بنی صدر: زن دانشمندی که به تَن مُرد، و به اندیشه خلاق و هنرمندی، زندگی پایدار یافت

  mirzakhani maryam3 در ۲۴ تیرماه ۱۳۹۶، استاد دانشگاه استنفورد و نخستین زن برنده جایزه فیلدز، خانم مریم میرزاخانی، در عنفوان جوانی، چشم از جهان فرو بست. اما پیش از آن، به یمن اندیشه خلاق و استعداد هنرمندسازش، زندگی پایدار را از آن خود کرده‌ بود.

 جایزه‌ ها، گویای توان علمی و پی‌ گیری بی‌ مثالش در دانش‌ پژوهی بودند. اما، در جهانی که کرامت انسان از یادها رفته ‌است و در کشوری که زادگاه او بود و در آن، زن «ضعیفه» بشمار است، او به دانش خویش، بر نابرابری زن با مرد، خط بطلان کشید و شهادت داد بر ستمی که دینمداران بر خود، بر زنان، و بر مردان، روا می‌ بییند.

با تأثری شدید، در همان‌ حال که درگذشت او را به خانواده محترم، دانشمندان، ایرانیان و همه جهانیان، تسلیت می‌ گویم، به زنان ایران و زنان جهان، خاطر نشان می‌ کنم که مریم میرزاخانی، از برجسته‌ ترین نمادها و الگوهای هنرمندی و خلاقیت زن است. به آنان است که به او تأسی بجویند و بر تحقیر زن بشورند و ایران را سرای طرح نوی زندگی در استقلال و آزادی بگردانند.

ابوالحسن بنی‌صدر،

۲۴ تیر ماه ۱۳۹۶