بیانیه ابوالحسن بنی‌صدر در باره امضای قرارداد خائنانه با چین

 Ba-Ab-1

هموطنان عزیزم

   در 26تیرماه 1399(دروضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم- ایران در کام غول چینی *)، در پی انتشار پیش‌نویس «همکاری جامع ایران و چین»، مواد آن را با محورهای 12 گانه ای که، بر وفق آنها، قراردادهای قدرتهای‌ سلطه‌گر با کشوری در موضع زیرسلطه، نوشته و تحمیل می‌شوند، سنجیدم. اینک که متن نهایی«همکاری جامع ایران و چین» منتشر شده است – نه بصورت رسمی – آن را با محورهای دوازده‌گانه باز سنجیدم. متن نهایی همان است که متن پیش نویس بود و در انطباق کامل با محورهای دوازده گانه است. یعنی بطور کامل ایران را در شبکه جهانی چین قرار می‌دهد و آن قدرت را بر منابع نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و دریایی و بندرها و مناطق آزاد و شبکه راهها مسلط می‌کند.

   بدیهی است که این قرارداد قابل تصویب در قوه قانون‌گزاری نیست. زیرا هیچ قوه قانون‌گزاری نمی‌تواند متنی را تصویب کند که ناقض حق حاکمیت، استقلال و آزادی شهروندان ایران باشد. برفرض که مجلس دست نشانده این متن را تصویب کند، تصویب آن فاقد اعتبار است. زیرا رأی به قراردادِ ناقض حق حاکمیت ملت، سالب وجود مجلس می‌شود.

   با وجود این، رژیم خائن به ایران، جنایت پیشه و فسادگستر، قرارداد خائنانه ضد استقلال ایران و استقلال و آزادی شما ایرانیان را اجرا می‌کند. مگر این‌که شما شهروندان ایران مسئولیت خویش را بشناسید، به جنبش درآیید و با استقرار دولت حقوقمند، استقلال و آزادی بازجویید و کشور را از کام این و آن سلطه‌گر خارج کنید. وجبران خسارتهای وارده را از آنها مطالبه کنید.

 

ابوالحسن بنی‌صدر

9 فروردین 1400

*-  لینک وضعیت سنجی ایران در کام غول چینی ؟

https://www.enghelabe-eslami.com/component/content/article/37-khabar/tahlil/38762-2020-07-16-16-22-07.html