نقض بی‌ سابقه حقوق زنان در افغانستان توسط طالبان در طی سلطه یک سال اخیر

Afghanistan-Beiragh-1 rfi فارسی: بیشتر از یک سال پس از به قدرت رسیدن دوباره گروه افراطی طالبان، مؤسسه گالوپ امروز پنجشنبه اول دسامبر/ دهم آذر‌ماه، چندین نظرسنجی در مورد وضعیت مردم افغانستان منتشر کرده است. طبق یکی از این نظرسنجی‌ ها، سلطه یک ساله طالبان بر افغانستان، موجب نقض بی‌ سابقه حقوق زنان شده است.  
 
نظرسنجی گالوپ با اشاره به محروم شدن زنان و دخترانی افغانستانی از حقوق اساسی شان، از جمله حق کار و تحصیل، نوشته است که وضعیت حقوق بشری زنان در این کشور نسبت به گذشته به شدت بدتر شده است.  
 
افزون بر موضع کار و تحصیل، ممنوعیت رفتن به پارک‌ های تفریحی، حمام‌ های عمومی و سالن‌ ها، از جمله مواردی است که نظرسنجی گالوپ از آن به عنوان مقررات شدید طالبان نام برده است.
 
هرچند افزایش ممنوعیت‌ ها علیه زنان افغانستانی از سوی گروه طالبان، واکنش شهروندان این کشور و نهاد‌های حقوق بشری بین‌ المللی که برای برابری جنسیتی مبارزه می‌ کنند را به همراه داشته است، اما این گروه افراطی تاکنون موضع خود را مورد این موضوع تغییری نداده‌ اند.