حقوق کودک و خانواده در قانون اساسی پیشنهادی به ملت ایران - مصاحبه رادیو عصر جدید با جهانگیر گلزار

                                                                       golsar-aks-kudak-khanewade

                                                                                         

حقوق کودک و خانواده در قانون اساسی پیشنهادی بر اساس برخوردار شدن از حقوق انسان و طبیعت و شهروندان است. در این قانون اساسی، مبنا حقوق ذاتی است و دین و فقه و مرام نقشی ندارد.