جهانگیر گلزار : خامنه ای معصوم ! اختیارات مطلقه و عدم پاسحگویی

                                                                  golsar38 

                                                                      

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای جهانگیر گلزار در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳
 
موضوع مصاحبه: خامنه ای معصوم! اختیارات مطلقه و عدم پاسحگویی