ترازنامۀ اولین سالگرد قتل مهسا امینی/ موفقیت و تواناتر شدن مردم و افزایش ترس و درماندگی و تزلزل قدرت‌ ها، سخنرانی علی صدارت

                                                                            Sedarat-Al-1

                                                                        


در این رابطه