Uncategorised

میانگین قیمت مسکن در تهران از ۳۲ میلیون تومان گذشت | رشد مسکن پایتخت از تورم جا ماند

maskanمتوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۷.۷ درصد افزایش داشته است که نشان می دهد، رشد قیمت مسکن در آبان ماه امسال، از تورم جا مانده است.
مسکن

به گزارش همشهری آنلاین، تورم ماهانه مسکن تهران در آبان ماه ۱.۲ درصد بوده در حالی که تورم مصرف کننده در این ماه ۲.۵ درصد ثبت شده است.

همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه مسکن تهران در آبان امسال نسبت به آبان سال قبل فقط ۱۷.۷ درصد است درحالی‌که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در آبان امسال ۳۵.۷ درصد یعنی دو برابر این شاخص در بازار مسکن تهران بوده است. به بیانی ساده‌تر، می توان گفت که آهنگ رشد قیمت مسکن در ماه‌های اخیر کمتر از آهنگ رشد سایر کالاها بوده و از تورم جا مانده است.

همچنین بر اساس گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۰ که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، در این ماه، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود ۷.۳ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۳۳.۵ و ۶۳.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۷.۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه‌به‌نقطه آبان ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۱۱۸.۲ درصد) به‌مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.
حجم معاملات مسکن

بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که از مجموع ۷۳۰۴ واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۳۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم مذکور در مقایسه با آبان ماه سال قبال حدود ۶ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۶ تا ۱۰، ۱۱ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است کاه از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۱۰ و ۲ به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۹ و ۸.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
تحولات قیمت واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران

در آبان ماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۳۲۰.۱ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۲ و ۱۷.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۷۲۷.۵ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۱۴۵.۲ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۳۲.۲ و ۲۰.۶ درصد افزایش نشان می‌دهند.
توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب قیمت یک مترمربع بنا در آبان ماه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا با سهم ۱۷.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنه‌های قیمتی ۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم‌های ۱۷ و ۱۲.۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

در این ماه، توزیع حجم معاملات به‌گونه‌ای بوده است که ۶۱.۶ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران ) ۳۲۰.۱ میلیون ریال(معامله شده‌اند.
توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۱۶.۱ درصد اختصاص داشته است.

واحدهای دارای زیربنای ۶۰ تا ۷۰ و ۷۰ تا ۸۰ مترمربع به ترتیب با سهم‌های ۱۵.۷ و ۱۲.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در ابان ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزیع فراوانی تعداد معاملات برحسب ارزش هر واحد مسکونی
در آبان ماه سال ۱۴۰۰، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده برحسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد ریال با سهم ۱۸.۹ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند.

واحدهای دارای ارزش ۵ تا ۱۰ و ۱۵ تا ۲۰ میلیارد ریال به ترتیب با اختصاص سهم‌های ۱۷.۸ و ۱۳.۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. درمجموع در این ماه، حدود ۵۱.۳ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۲۰ میلیارد ریال اختصاص داشته است.
تحولات اجاره‌بهای مسکن

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آبان ماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل ۵۱.۶ و ۵۴.۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.