Uncategorised

فقدان تصمیم جامع "هیئت وزیران" در مورد ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی

arz gheymat رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابتدا باید رئیس جمهور و تیم هیئت وزیران تصمیم جامعی برای ارز ترجیحی بگیرند، آن زمان طبیعتاً دستگاه ها آن را اجرا می کنند. هنوز این تصمیم جامع توسط هیئت وزیران گرفته نشده است.
 
محمد رضا پور ابراهیمی در گفتگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات متناقض درباره چگونگی اجرای مصوبه مجلس درباره ارز ترجیحی در سال جاری گفت: یکی از دغدغه های ما در مجلس این است که وقتی تصمیمی گرفته شده و بر اساس آن قانون تنظیم می شود، باید دولت محکم پشت این سیاست گذاری و قانون بایستد و همۀ مجموعه ها هم باید با محور رئیس‌ جمهور، در مسیر حرکت تصمیم‌ گیری‌ ها، حرکت کنند.
 
وی افزود: مجلس در بودجه سال جاری در مصوبه ای این اختیار را به دولت داد که دربارۀ ارز ترجیحی تصمیم گیری کند، ولی هنوز دولت تصمیم جامع و کاملی نگرفته است، اینکه آیا می خواهد جایگزینی برای ارز ترجیحی داشته باشد و یا اینکه همان روند سابق را ادامه دهد. ما هم در مجلس به شدت نگران این وضعیت هستیم.
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه وقتی تصمیمی گرفته نمی شود، طبیعتاً، تردیدی در بدنۀ دولت برای اجرا وجود دارد،‌ اضافه کرد: باید در وهلۀ اول، شخصِ رئیس جمهور و تیم هیئت وزیران، تصمیم جامع و قاطع گرفته و پشت هم بایستند، بعد ابلاغ شود. آن زمان طبیعتاً، هر دستگاه ملزم به اجرای تصمیمات است. هنوز هیئت وزیران تصمیم جامعی درباره ارز ترجیحی نگرفته است و همین روند باعث اشکالاتی در بدنۀ دولت شده است.
 
خبرنگار: منیر سادات سید رضا، 
دبیر" فاطمه ربی

در این رابطه