Uncategorised

" گشت ارزی " راه می افتد ؟

arz
ایزد توانا نیرویی به نام خرد به آدمیان داده است تا درهنگامه افتادن در جاهای سخت و تنگناها، آن نیرو را به کار گیرد و خود را به جایی برساند که آسیب نبیند.آدم خردمند در روزگار امروز ایران در بازی کار وزندگی و رسیدن به همان جایی که آسوده باشد و آسیب نبیند بخشی از درآمد خود راپس انداز می کند . آدم خردمند اندازش را تا جایی که بتواند به کالایی که بیشترین خریداررا در سرزمین خویش و نیز در جهان دارد تبدیل می کند. دولتهای مداراجو ودولتهای آینده نگر شهروندان را به سویی راهنمایی می کنند که آنها در آینده از دسترنج خود که پس انداز شده است بیشترین بهره را ببرند. تلخی روزگار اما برای نظام سیاسی ایران و مدیران نهادهای اداره کننده ایران یکی هم این است که پول کشوری که با آن بیشترین ناسازگاری را دارند درایران ودردنیا بیشترین خریدار را دارد و نیرومندترین پول جهان است و همانند برگ زر دربازارها ی دنیا به فروش می رسد.

از سوی دیگر نظام سیاسی ایران ازاوایل دهه 1390 به چشم دید به رغم همه نیرویی که برای به بند کشیدن قیمت دلار گذاشته بود به دلیل شروع تحریم های آمریکا قیمت هردلار آمریکا با جهشی بلند 3برابرشد و از حدود هردلار برابر با 1000 تومان به هردلار برابر با 3000 تومان رسید. شهروندان خردمند و دانا وتوانا ی ایران با دیدن این پرش بلند ونیز به دلیل اینکه چشم انداز قیمت دلار بالنده بودن آن را نشان می داد به این سورفتند که برای روز مبادا دلار نگه دارند و پس اندازشان را از ریال به دلار برگردانند. جهش های دلار از 1390 تا امروز قیمت هردلار را 32 برابربه تومان کرده است که نشان دهنده درستی رفتار ایرانیانی بوده است که هرکدام با توجه به میزان پس اندازی که داشته اند مقداری دلار خریده اند. .شماری از شهروندان ایرانی که توانایی و دانایی خرید دلاررا داشته اند شاید درخانه از 1000 دلار به بالا پس انداز دلاری دارند. این یک وضعیت تصورشده است که به احتمال قوی صحت دارد اما اینکه میزان دلارهایی که پس انداز و دسترنج شهروندان ایرانی به ویژه خانواده های فقیر و بخش پایینی قشر میانه در مجموع چقدر است کسی خبرندارد. برخی گمانه زنی ها این را نزدیک به 20 میلیارد دلار می دانند.در صورتی که این رقم درست باشد با توجه به اینکه شمار خانواده های ایرانی بیش از بیست میلیون خانوار است میانگین دلار درخانواده های ایرانی کمتر از 1000 دلار است.

حالا برخی از اعضای مجلس ونیز برخی کادرهای دولت ونهادهای قدرت آزمندانه به این پس انداز های کوچک چشم دوخته وهر از چند مدت با صدور بخشنامه ای وگفتن حرفهایی که راهبرد ترساندن شهروندان را دنبال می کند می خواهند این پس اندازهای خرد شهروندان را از دست آنها گرفته وهزینه های دلاری خودرا پوشش دهند. آیا دولت وبانک مرکزی و قوه قضاییه به لحاظ عرف و قانون وشرع مجازند به شهروندان اخطاردهند باید پس انداز دلاری خود را به بازار بریزید تا قیمت ها فروریزد؟ واقعیت این است که هیچ نهادی حق ندار آزمندانه به منابع در مالکیت شهروندان حتی اگر ارزهای معتبر باشد چشم بدوزد و برایش نقشه بکشد. آیا آزمندان دلار می خواهند برای بیرون کشیدن دلارهای خانگی که اصطلاحی عجیب است و شهروندان با خرد و هوش خود وبا رنج ودرد بخشی از ریال هرروز بی ارزش شده خود را به ان تبدیل کرده اند می خواهند گشت ارزی راه بیندازند و خانه به خانه دنبال دلارهای مردم بگردند. این کار دولت تنها وتنها به منفعت دلار بازان حرفه ای است که برخی از شهروندان هراسان که دلار خود را از سر بیم وهراس به بازار می آورند را غارت کنند. بانک مرکزی درصدر این آزمندان قراردارد.
.
منبع: ساعت ۲۴