Uncategorised

تجربۀ "ریاست جمهوری" حسن روحانی از سه منظر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

تجربۀ "ریاست جمهوری" حسن روحانی از سه منظر، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                             Mostafavi Meh-Abdol M-1
                                                                                    برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               
                                                       

در این رابطه