Uncategorised

فروپاشی برج متروپل موقعیتی برای فروپاشی رژیم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

فروپاشی برج متروپل موقعیتی برای فروپاشی رژیم، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                 Sedarat A-Javad H-1
                                                                                  

در این رابطه