Uncategorised

رسوایی سازمان‌ ها و احزاب و تشکیلات وابسته به قدرت‌ ها، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

رسوایی سازمان‌ ها و احزاب و تشکیلات وابسته به قدرت‌ ها، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                 Sedarat-A-1
                                                                                        

در این رابطه