Uncategorised

بازنگری به انقلاب و رویکرد دوباره به آن، مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت

بازنگری به انقلاب و رویکرد دوباره به آن، مصاحبه حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                  Sedarat-Ali-1
                                                                                            

در این رابطه