Uncategorised

علی صدارت: ما مردم به‌ کمک همدیگر جنگ‌ افزارهای رژیم را بی‌ اثر تر کرده‌ ایم! ما توانا هستیم

                                                                            Sedarat-Al-1

                                                                            


در این رابطه