Uncategorised

بیانیۀ جمعی از دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز

daneshghahzendeh 03072014 در روز هایی که دیوار های دانشگاه شیراز پس از ۳ سال، شاهد عبور دوبارۀ دانشجویان می شوند، صدای دانشجویان بیش از هر چیز نیاز به شنیده شدن دارد.
 
صدایی که برخاسته از ابتدایی ترین نیاز های فطری بشر، یعنی عدالت، آزادی و مقابله با ظلم نسبت به همۀ اعضای جامعه است و هر فرد با بصیرت، موج کوچک صدای خود را به دریای اصوات معترض پیوند می زند تا سدی شود در برابر فجایع و ظلم هایی که هر روز بیش از قبل، تازیانۀ خود را بر تن مردم می اندازد.
 
 بدین منظور، جمعی از دانشجویان مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز، از اساتید عدالت خواه، برای پیوستن به این موج اعتصاب به قصد همراهی در اعتراضات در برابر اتفاقات اخیر، دعوت می نمایند.
 
 منبع:
 
@senfi_uni_iran