Uncategorised

بیانیۀ ۳ گروە معلمان شاغل و بازنشستۀ کردستان/ ٨ تا ١٠ قتل توسط دژخیمان و جلادان حاکمیت ولایت فقیه

بیانیۀ شمارە ۳  گروە معلمان شاغل و بازنشستۀ کردستان/ سپر انسانی و دیوار دفاعی برای حفاظت از جان دانش‌ آموزان - ٨ تا ١٠ قتل توسط دژخیمان و جلادان حاکمیت ولایت فقیه:
                                                                                    moallaem iran
بە نام نامیِ آزادی،
 
"سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی
ما را زِ سر بریده می ترسانی؟
ما گر ز سر بریده می ترسیدیم
در محفل عاشقان نمی‌ رقصیدیم"
 
 
"سپر انسانی و دیوار دفاعی برای حفاظت از جان دانش‌ آموزان تشکیل دهیم".
 
فرهنگیان حق‌ طلب، مردم آزادی خواە،
 
در حالی وارد دومین ماە اعتراض و خیزش عظیم مردم ایران و کردستان بعد از قتل ددمنشانە مهسا (ژینا) امینی، می‌ شویم کە بطور میانگین و طبق آمارهای رسمی هر روز جان ٨ تا ١٠ انسان و شهروند این مرز و بوم بدست دژخیمان و جلادان سرکوبگر ستاندە شدە کە در این میان ٣٢ نفر از آنان دانش آموزان ما بودە اند و جواب اعتراض مسالمت آمیز مردم با دستان خالی همانا و بە روال دهە های گذشتە، ایجاد حمام خون و حفظ سریر پوسیدۀ قدرت بر تلی از اجساد شهروندان بودە است و از کشتە پشتە ها ساختە اند.
 
اینک بە همراهی و همکاری اعوان و انصار خبیث شان بە این هم رضایت ندادە و فرعون وار دست بە کودک کشی می‌ زنند، مبادا خوابشان را کودکان دبستانی و دبیرستانی آشفتە سازد. آری! نیک می‌ دانند، نسل نو نوایی تازە در سر دارد و تسلیم ناشدنی است، بە همین خاطر رذیلانە بە مدارس حملە می‌ برند، مکان های آموزشی را محل اردو و سازماندهی سرکوبگران می‌ کنند، بلکە چند صباحی بیشتر اربابانشان بە قدرت پوشالی خود چنگ بیاویزند و استخوانی هم نصیب اینان گردد.
 
فرهنگیان عزیز، امروز بر ماست کە چون فرزندانمان از گل های نوشکفتە باغ رنگین ایران زمین در مدارس در برابر هجوم مغول‌ وار نیروهای سرکوبگر محافظت کنیم و خود را سپر و محافظ آنان سازیم.
 
ما بە مرحلە ای از تاریخ زندگی خویش وارد شدە ایم کە این سرزمین دارد حساس‌ ترین روزهای تاریخی خود را با شعار پیشرو و مترقی "ژن، ژیان، ئازادی" (زن، زندگی، آزادی) سپری می‌ کند، بی گمان این خیزش سرِ  بازایستادن ندارد تا تغییری اساسی در زیست جهان ما مردمان این دیار بە سوی آزادی، دموکراسی و  عدالت ندهد.
 
مسلماً در این شرایط، معلمان کنج عافیت نخواهند گزید، از دکتر خانعلی تا فرزاد کمانگر و دە‌ ها معلم دیگر، راهی را بە ما نشان دادە اند کە جز آزادگی و سربلندی نیست و اکنون این مشعل در دستان ماست.
 
ما معلمان در یک سال گذشتە، جلوە هایی بسیار زیبا از آزادیخواهی و عدالت‌ طلبی بە نمایش گذاشتیم و باور داریم در خیزش عظیم امروز، تأثیرگذار بودە ایم و این رسالت ما را سنگین‌ تر می‌ کند.
 
گروە معلمان شاغل و بازنشستۀ کردستان، از همۀ معلمان ایران و کردستان می‌ خواهدT همچون گذشتە با شرف و شهامت پای در میدان گذاشتە و در صورت هجوم نیروهای سرکوب بە مدارس برای بازداشت و یا سرکوب دانش‌ آموزان معترض با تشکیل زنجیرۀ انسانی و دیوار دفاعی مانع ورود سرکوبگران بە مدارس شدە و نگذاریم خفاشان شب پرست بە نیات شوم خود دست یابند و گل های نوشکفتە گلستان ایران را پر‌پر کنند.
 
ضروری است والدین دانش آموزان هم در این راە بە همکاران ما بپیوندند و صفوف متحد دانش آموزان، معلمان و اولیاء را مستحکم‌ تر از همیشە تشکیل دهند و تجلی شعار «ما همە با هم هستیم» باشند.
 
هر چند کم نیستند تعداد مدیران و معاونین مدارسی کە در مقابل فشار حراست و نیروهای امنیتی حتی با لغو ابلاغ مدیریت و معاونت، حاضر بە همکاری با سرکوبگران نشدند و با شرف و شهامت ازارائۀ لیست دانش آموزان معترض و معلمان متحصن خودداری کردند، اما در این میان تعدادی اندک و انگشت شمار کە عادت بە کاسە لیسی اربابان قدرت پوشالی دارند، رویە ای در پیش گرفتند کە نتیجە قطعی آن رسوایی و روسیاهی خود و شرم و ننگ برای خانوادە هایشان خواهد بود. ما بە اینان هشدار می‌ دهیم، بزودی در پیشگاە عدالت قرار خواهید گرفت و آن روز برای اظهار ندامت دیر خواهد بود.
 
گروە معلمان شاغل و بازنشستە استان کردستان

در این رابطه