Uncategorised

نوروز روز منقلب شدن طبیعت و روز الهام گرفتن از طبیعت برای منقلب شدن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

نوروز روز منقلب شدن طبیعت و روز الهام گرفتن از طبیعت برای منقلب شدن، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                  Sedarat A-Javad H-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         

در این رابطه