Uncategorised

مهران مصطفوی: خواسته های اسرائیل و ناتوانی اپوزیسیون وابسته

mehran3bisدر مصاحبه مهران مصطفوی با آقای گوهرزاد از جمله در باره خواسته های اسرائیل از آمریکا در حول مذکرات در باره برجام، بحث های درونی برای تشکیل هیئت وزیران از سوی رئیسی و روش برخی از اپوزیسیون خارج از کشور در تقویت رژیم صحبت کرده است.